top of page
Søk
  • merete01

IsbjørnenIsbjørnens budskap

Tatt i mot 11.09. 2012 av Merete Jacobsen, Flammehuset (www.flammehuset.no)


Fri flyt:

(Jeg kjenner et enormt kraftig dyp frekvens som vibrerer i kroppen)


Vi har tiet så lenge at det er en stein i hjertet til vår sjels gruppe. Det er nå på tide å knuse den og la mineralenes visdom infiltrere oss. Visdom kommer strømmende som nordlyset fra himmelen ned på jorden og integreres inn i alle planter og blader, steiner og fjell, dyr og mennesket. Planten kan direkte benytte seg av dette, for de er 100 % x 10 til stede i sin egen energi til en hver tid. Det reneste av alt. Uten plantene lever ingenting, Steinene bærer deg og meg. Steinen, fjellet er vokteren av urtidens visdom. Sammen med havet så fordeles denne visdommen over hele Gaia. Det salte vannet har en ekstremt god evne til å holde på informasjonen som lagres i den. Når jordskjelvene skjer så er det jorden selv som lagrer informasjon til videre reise i evigheten.

Vær omtenksom på hvilke informasjon du lagrer i Gaias følelser. De er våre kollektive følelser fra innerst til ytterst. Plantene er lysets formidlere i aller reneste form, i en ekstrem tilstedeværelse uten tid og rom.

Fjellet er Moderjords mesterverk slik dere har pyramidene. Fjellet er titusener ganger større enn det dere ser. Det tar imot og transporterer og forplanter energien i vår jords hjerte. Havet er formidleren til det som en gang var Rodinia da alle kontinent var ett. Da jorden ennå var ett. En igjennom havet er vi ennå ett. Dette er den grunnleggende visdom.

Vi dyrene har i oppgave å vise dere hva dere gjør her på vår jord. Vi speiler dere og veileder dere igjennom vårt felles hjerte slag. Vår høyeste misjon og oppgave er å hjelpe Gaia å hente ned frekvensene, leve de ut og arbeide de inn. Det er å la ubalansene komme til uttrykk, og vi handler alltid i tråd med resonansen fra jorden og det som skjer i den og på den.

Når ubalansene blusser opp som stormen på havet, har vi allerede vist dere at det kommer til å skje.. Ved å lytte til oss dyrene, se oss dyrene, føle oss dyrene vil dere komme i balanse og stå støtt når det blåser opp til storm. Dette er det reneste samspillet og flyten vi kan ha. Vi er veiledere og det er Mennesket som må handle. Det er derfor kroppene deres er bygget slik, for å ta ansvaret og sette visdommen ut i handling.

Alle dyreartene har også sin egen misjon. Fra krypdyrene i jorden, til de ville dyrene og dyrene som har valgt å leve sammen med dere på gårder og i husene. Selv de dyrene som dere ser ned på, og som dere ikke liker, gjør også en enorm jobb for moder jord. Dette er visdom som vil komme når dere er klar for det. Sammen skaper vi alle magi.

Mineralene og plantene klarer seg fint uten dyrene og menneskene. Dyrene trenger plantene, men Mennesket trenger både dyr og planter for å leve. Jeg kunne si dere bare ett ord som ville løftet hele dette riket. TAKKNEMLIGHET. SE hva dere tar, SE hva dere gjør! Ta ansvaret for det! HØR hva dere tenker, og HØR hva dere sier! Ta ansvaret for det!

Handle og Snakk i tråd med deres følelser, vær i deres følelser fra hjerte! Ta ansvaret for deres egne følelser! Handle i tråd med hjertes frekvens og følelser!


En siste bønn:

Vær snill å lukke opp øynene NÅ! Naturen dør rundt dere, og skylden dyttes på hverandre… Det er et hvert Menneskets ansvar å ta vare på det jorden tilbyr dere på en respektfull måte og i takknemlighet.

LEV I ETT MED JORDEN OG ALLE DETS SKAPNINGER!

English verson:


Polar bears on Svalbard Communication 09/11/2012

Received 11.09. 2012 by Merete Jacobsen, Flammehuset. www.flammehuset.no


Free flow:(I feel a powerful deep frequency, vibrating in the body) We've been silent for so long that there is a stone in the heart of our souls group.It is now time to crush it and let the wisdom of minerals infiltrate us.

The wisdom comes flowing like the northern lights from heaven to Earth and is integrated in all plants and leaves, stones and mountains, animals and human beings. Plants can take advantage of this directly, they are 100% x 10 present in their energy at any given time. The purest of all. Without plants nothing lives, Stones carry you and me. The stone, the mountain is the guardian of the wisdom of time immemorial. Along with the ocean this wisdom is spread throughout Gaia, the salty water has an extremely good ability to retain the information stored within it. When earthquakes happen, it is the earth itself that stores information for further travels into eternity. Be aware of what information you store in Gaia's feelings. They are our collective emotions from the inside out. The plants are the lights mediators in the purest form, in an extreme presence without time and space. The mountain is Mother Nature's masterpiece as you have the pyramids. The mountain is tens of thousands times grander than what you see. It accepts and transports and spreads the energy of our Earth's heart. The ocean is the mediator of what once was Rodinia when all continents were one. When Earth was still one. We are still one through the ocean. This is the basic wisdom. We animals have the task to show you what you do here on Earth. We reflect and guide you through our mutual heartbeats. Our highest mission and responsibility is to help Gaia to bring down the frequencies, live them out and work them in. It is to allow imbalances to be expressed, and we always act in line with the resonance of the Earth and what happens in- and on it. When the imbalances flare up like a storm at sea we have already shown you that will happen... By listening to us animals, see us animals, feel us animals you will achieve balance and stand firm when it blows up to stormy weather. This is the clearest flow and interaction we can have. We are the guides and it is Man who must act. That is why their bodies are built the way it is, to take the responsibility and put wisdom into action. All animal species has their own mission. From reptiles in the ground to the wild animals and the animals who have chosen to live with you on farms and in houses. Even the animals you look down on, and which you do not like, does a tremendous job for mother Earth. This is wisdom that will come when you are ready for it. Together all create magic. The minerals and the plants will manage fine without animals and humans. The animals need plants, but Man needs both animals and plants to live. I could tell you just one word that would lift this realm. GRATITUDE. SEE what you are taking, SEE what you are doing! Take responsibility for it! HEAR what you are thinking, and LISTEN to what you are saying! Take responsibility for it! Act and talk in line with your feelings, be in your feelings from the heart! Take responsibility for your own feelings! Act in accordance with the hearts frequency and feelings!

A final plea: Please open your eyes NOW! The nature is dying around you, and the blame is pushed over on each other ... It is every Man's responsibility to take care of what the Earth offers you in a respectful manner and in gratitude. LIVE AT ONE WITH EARTH AND ALL ITS CREATURES!

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page